Algemene Voorwaarden Het Energie Bespaarhuis B.V.
Sedumdaken

Klik hier voor de PV-panelen algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
 • Consument: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Dag: kalenderdag;  
 • Dode materialen: alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van de Het Energie Bespaarhuis vallen;
 • Levende materialen: producten die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen waaronder sedumdaken;
 • Materialen: zowel Levende als Dode materialen;
 • Offerte: elk Offerte door Het Energie Bespaarhuis aan Opdrachtgever; 
 • Opdrachtgever: iedere partij die een Overeenkomst aangaat met Het Energie Bespaarhuis of een offerte  aanvraagt bij Het Energie Bespaarhuis; 
 • Opdrachtnemer (hierna: Het Energie Bespaarhuis): Het Energie Bespaarhuis B.V. met als vestigingsadres Kleiweg 108, 2801 GJ te Gouda, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 86903071;
 • Overeenkomst: een overeenkomst (inclusief de daarbij behorende bijlagen) betreffende de levering van Materialen en/of de uitvoering van Werkzaamheden die tussen Het Energie Bespaarhuis en de Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en);
 • Partij (-en): Het Energie Bespaarhuis of Opdrachtgever. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt, worden Het Energie Bespaarhuis en Opdrachtgever bedoelt;
 • Werkzaamheden: het uitvoeren van alle overeengekomen werkzaamheden conform de Offerte en/of het overeengekomen meerwerk.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1            Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en/of alle met Het Energie Bespaarhuis gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Het Energie Bespaarhuis. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Het Energie Bespaarhuis zijn overeengekomen. 

2.2            Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Het Energie Bespaarhuis. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Het Energie Bespaarhuis en derden worden ingeroepen indien Het Energie Bespaarhuis deze schriftelijk heeft bekrachtigd. 

2.3            Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Het Energie Bespaarhuis voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Het Energie Bespaarhuis zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.  

2.4            De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.hetenergiebespaarhuis.nl/algemene-voorwaarden.

2.5            Het Energie Bespaarhuis is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Het Energie Bespaarhuis de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste 30 Dagen zitten. Alleen indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan de Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

2.6            Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die door Het Energie Bespaarhuis wordt ingeschakeld, en een ieder voor wiens handelen of nalaten Het Energie Bespaarhuis aansprakelijk is of kan zijn.

2.7            Het Energie Bespaarhuis accepteert geen algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden nadrukkelijk overeen, dat Het Energie Bespaarhuis niet gebonden is aan die algemene voorwaarden van de Opdrachtgever. 

Artikel 3 – Offerte  

3.1            Een Offerte door Het Energie Bespaarhuis geschiedt geheel vrijblijvend. De in de Offerte opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Werkzaamheden, en/of Materialen. Wanneer een Offerte een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de Offerte vermeld. 

3.2            Uit de Offerte voor Werkzaamheden en levering van Materialen blijkt duidelijk of er sprake is van een vaste prijs, regieprijs of richtprijs.

3.3            Indien een Offerte van Het Energie Bespaarhuis (mede) gebaseerd is op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3.4            Alle bij de Offerte verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens, specificaties, en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor Het Energie Bespaarhuis slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door Het Energie Bespaarhuis is aangegeven. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, reclame of ontbinding.

3.5            Het Energie Bespaarhuis kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

3.6            Bij aanvaarding van een vrijblijvende Offerte, behoudt Het Energie Bespaarhuis zich het recht voor de Offerte na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.   

3.7            Mondelinge toezeggingen verbinden Het Energie Bespaarhuis slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Het Energie Bespaarhuis zijn bevestigd.   

3.8            Een samengestelde Offerte verplicht Het Energie Bespaarhuis niet tot het verrichten van een gedeelte van de Offerte tegen een overeenkomstig deel van de in de Offerte opgegeven prijs.

3.9            De Offerte van Het Energie Bespaarhuis geldt niet automatisch ook voor vervolg Offertes.

3.10          Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.   

3.11          Het is Opdrachtgever bekend dat aan het opstellen van een Offerte voor het uitvoeren van een Werkzaamheden bij de Opdrachtgever kosten verbonden zijn. De kosten bedragen € 75,– en zullen vooraf door Het Energie Bespaarhuis aan Opdrachtgever schriftelijk worden gecommuniceerd. Indien de Opdrachtgever de Offerte niet aanvaard, zullen de kosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de Opdrachtgever de Offerte wel aanvaard zullen de kosten in mindering worden gebracht op de overeengekomen prijs.

Artikel 4 – De Overeenkomst  

4.1            Een Overeenkomst komt tot stand nadat deze door Het Energie Bespaarhuis op haalbaarheid is beoordeeld en Het Energie Bespaarhuis schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.  Indien een Offerte door de Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Offerte, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever de Offerte aanvaard.

4.2            Indien de Opdrachtgever de Offerte langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Het Energie Bespaarhuis onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de Offerte, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1,3, 4 en 5.  

4.3            Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Het Energie Bespaarhuis gedane Offerte op enig punt afwijkt van de Offerte, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Het Energie Bespaarhuis schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.  

4.4                       Het Energie Bespaarhuis behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan vrijblijvend Offerte niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder (aanvullende) voorwaarde(n).    

4.5            Het Energie Bespaarhuis is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

4.6            Indien een Opdrachtgever louter Materialen bestelt, is de Opdrachtgever zelf verplicht om zich ervan te vergewissen dat het dak geschikt is, voldoende draagkracht heeft etc. Het Energie Bespaarhuis aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid hieromtrent. Gegeven adviezen van Het Energie Bespaarhuis zijn algemene adviezen en Het Energie Bespaarhuis aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de adviezen.

 

 

Artikel 5 – Wijzigen of beëindigen van de Overeenkomst 

5.1            Indien Het Energie Bespaarhuis en Opdrachtgever overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Het Energie Bespaarhuis de wijziging schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigen. Uit deze bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.   

5.2            Kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Opdrachtgever aan Het Energie Bespaarhuis vergoed.  

5.3            Indien een wijziging van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen is de Opdrachtgever in elk geval verplicht aan Het Energie Bespaarhuis de overeengekomen prijs voor het tot het moment van wijzigen reeds door Het Energie Bespaarhuis geleverde, te vergoeden.  

5.4            Het Energie Bespaarhuis heeft het recht om van eerder overeengekomen uitvoeringstermijnen en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens Het Energie Bespaarhuis nodig is om de verplichtingen voortvloeiende uit de gewijzigde Overeenkomst na te kunnen komen.  

5.5            Indien Het Energie Bespaarhuis voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, al dan niet door onvoorziene omstandigheden, zal Het Energie Bespaarhuis daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk) mededeling doen aan de Opdrachtgever tenzij onmiddellijk handelen is vereist. Het Energie Bespaarhuis zal de Opdrachtgever een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

5.6            Het Energie Bespaarhuis is bij overeengekomen meerwerk bevoegd 25% van de hieraan verbonden kosten als voorschotbedrag in rekening te brengen bij Opdrachtgever. De prijs voor het (resterende) meerwerk wordt aan Opdrachtgever in rekening gebracht bij gereedkomen van het meerwerk. Opdrachtgever is verplicht deze kosten binnen 14 dagen na factuurdatum aan Het Energie Bespaarhuis te betalen.

5.7            De Overeenkomst voor het uitvoeren van Werkzaamheden en de levering van Materialen kan tussentijds niet worden opgezegd, tenzij de Opdrachtgever een Consument is. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Consument Opdrachtgever, zijn aan de opzegging van de Overeenkomst  kosten verbonden. De Consument Opdrachtgever is alsdan het overeengekomen bedrag verschuldigd vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. De winstderving wordt derhalve immer aan Het Energie Bespaarhuis vergoed.

Artikel 6 – Herroepingsrecht Consument Opdrachtgever bij overeenkomsten op afstand

Bij levering van Materialen:

7.1            Bij de aankoop van Dode materialen heeft de Consument Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 Dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de Dag na ontvangst van het Dode Materiaal door de Opdrachtgever.

7.2            Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten:

 • de Materialen die speciaal voor de Opdrachtgever zijn besteld bij de leverancier of fabriek en/of op maat gemaakt;
 • de Materialen die door hun aard of omvang niet kunnen worden teruggezonden.

7.3            Tijdens de bedenktijd zal de Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Materiaal en de verpakking. De Opdrachtgever zal het Materiaal slechts in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of hij het Materiaal wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Materiaal met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Het Energie Bespaarhuis retourneren, conform de met Het Energie Bespaarhuis te bespreken, redelijke en duidelijke instructies en retouradres.

7.4            Wanneer de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 Dagen, na ontvangst van het Materiaal, kenbaar te maken aan Het Energie Bespaarhuis en binnen ditzelfde termijn retour te sturen. De Opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

7.5            Indien de Opdrachtgever na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het Materiaal niet aan Het Energie Bespaarhuis heeft teruggezonden, vervalt het recht om de Overeenkomst te herroepen.

Bij levering van Werkzaamheden:

7.6            Bij levering van Werkzaamheden heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 Dagen, ingaande op de Dag van het aangaan van de Overeenkomst. Dit geldt niet indien de uitvoering van de Werkzaamheden reeds is aangevangen met uitdrukkelijke instemming van de Opdrachtgever.

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

8.1            Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8.2            Indien de Opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal Het Energie Bespaarhuis dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, inclusief leveringskosten terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het Materiaal reeds terugontvangen is door Het Energie Bespaarhuis. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Opdrachtgever is gebruikt tenzij de Opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Als de Opdrachtgever heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te

8.3            Bij beschadiging van het Materiaal en/of verpakking door onzorgvuldige omgang door de Opdrachtgever zelf is de Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Materiaal.

Artikel 9 – Verplichtingen en aansprakelijkheid Opdrachtgever

9.1            Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan Het Energie Bespaarhuis die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst.  Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Het Energie Bespaarhuis verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

9.2            Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Het Energie Bespaarhuis bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

9.3            Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Het Energie Bespaarhuis tijdig kan beschikken over:

 1. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen;
 2. de werkplek waar de Werkzaamheden dient te worden uitgevoerd. Tevens dient de werkplek voor Het Energie Bespaarhuis en/of haar Medewerkers minimaal 4 werkdagen per werkweek beschikbaar te zijn van 07:00 tot 17:00;
 3. voldoende aansluitingsmogelijkheden en voldoende capaciteit voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

9.4            De Opdrachtgever verplicht zich om alle Materialen die op grond van de Overeenkomst moeten worden geleverd in ontvangst te nemen zodra deze aan hem ter beschikking worden gesteld en te zorgen voor adequate en veilige opslag van de Materialen.

9.5            Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan Materialen die zich bevinden daar waar de Materialen worden opgeslagen op aanwijzing van Opdrachtgever en/of waar de Werkzaamheden door Het Energie Bespaarhuis wordt verricht. Onder schade wordt onder andere verstaan diefstal, beschadiging en verlies.

9.6                       Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken, materialen en gegevens en/of uitvoering van werkzaamheden is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingskosten indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt. Deze extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven van Het Energie Bespaarhuis bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

9.7            Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken, materialen en gegevens en/of uitvoering van is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

9.8            Indien Opdrachtgever bepaalde werkwijzen, tekeningen, orders, aanwijzingen, constructies, materialen en/of zaken voorschrijft en/of zelf aandraagt, draagt Opdrachtgever hiervoor de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

9.9            Opdrachtgever is na oplevering van de Werkzaamheden zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Hieronder wordt onder andere verstaan het verwijderen van onkruid, het bemesten, het checken en schoonmaken van de afvoeren en het bewateren gedurende droge periodes.

Artikel 10 – Verplichtingen Het Energie Bespaarhuis – Uitvoering van Werkzaamheden – Termijnen

10.1          Het Energie Bespaarhuis neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht en zal de Overeenkomst naar beste wetenschap en kunde uitvoeren.

10.2          Het Energie Bespaarhuis verplicht zich om de Opdrachtgever schriftelijk te informeren en te waarschuwen, voor zover Het Energie Bespaarhuis deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen, indien de vraagspecificatie, de informatie, gegevens of de aanwijzingen dan wel wijzigingen die de Opdrachtgever aan Het Energie Bespaarhuis opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten, onvolkomen zijn of gebreken vertonen alvorens de Materialen en/of werkzaamheden (verder) te leveren.

10.3          Alle Materialen die door Het Energie Bespaarhuis worden gebruikt, moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

10.4          De overeengekomen of opgegeven (Op)Levertermijn is immer indicatief en dus nimmer een fatale termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

10.5          Indien een (Op)Levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de werkdag volgend op de Dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Het Energie Bespaarhuis noodzakelijke informatie, zaken en gegevens in het juiste formaat door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan waaronder mede wordt verstaan een overeengekomen vooruitbetaling, en voor zover in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst op een door Opdrachtgever aan te wijzen werkplek dient te worden gewerkt, dit/deze daartoe naar het oordeel van Het Energie Bespaarhuis in gereedheid is/zijn gebracht en Het Energie Bespaarhuis daar onbelemmerd toegang toe heeft of aan haar ter beschikking is/zijn gesteld. De (Op)Levertermijn is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of het doen van een Aanbod geldende omstandigheden en tijdige levering van Materialen door derden aan Het Energie Bespaarhuis.

10.6          Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, meer- dan wel minder werk, overmacht, uitbreiding of inperking, opschorting, verzuim, vertraging in leverantie van Materialen door derden aan Het Energie Bespaarhuis en onwerkbare dagen, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen (Op)Levertermijn door Het Energie Bespaarhuis wordt overschreden. Het Energie Bespaarhuis heeft in al deze gevallen het recht om de (Op)levertermijn te verlengen naar redelijkheid en billijkheid. Opdrachtgever stemt hier uitdrukkelijk mee in en Het Energie Bespaarhuis is derhalve nimmer enige vorm van schadevergoeding verschuldigd voor overschrijding van de (Op)levertermijn.

10.7                    Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Het Energie Bespaarhuis niet binnen de overeengekomen (Op)Levertermijn, niet zijnde een fatale (Op)Levertermijn, kan plaatsvinden of plaatsvindt, zal Het Energie Bespaarhuis de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de (Op)Levertermijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst wordt opgeleverd.

Artikel 11 – De prijs 

11.1          Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Het Energie Bespaarhuis mogen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

11.2          In de Offerte en/of de Overeenkomst wordt gewerkt met dagprijzen, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk anderszins schriftelijk is overeengekomen. Dat betekent dat prijsverhogingen van meer dan 5% worden doorberekend aan de Opdrachtgever ongeacht of de wijziging plaats vindt als gevolg van omstandigheden die bij de ingang van de Overeenkomst al voorzien(baar) waren.  Het Energie Bespaarhuis zal de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de noodzaak van de prijsverhoging.

11.3          Het Energie Bespaarhuis is bevoegd ook prijsverhogingen door te berekenen aan de Opdrachtgever als deze plaatsvinden 3 (zegge: drie) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van transportkosten, bedrijfskosten, gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste een wijziging in de betrokken cao, oorlog, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter. 

11.4          Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen, zijn alle prijzen in euro’s, inclusief BTW en inclusief transportkosten. Kosten die aan Het Energie Bespaarhuis in rekening worden gebracht en die verband houden met de uit te voeren Werkzaamheden voor Opdrachtgever, worden door Het Energie Bespaarhuis bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is verplicht deze kosten aan Het Energie Bespaarhuis te vergoeden.

Artikel 12 – Levering van Materialen

12.1                    Indien tussen Partijen is overeengekomen dat Het Energie Bespaarhuis voor de levering van de Materialen dient zorg te dragen levert Het Energie Bespaarhuis de Materialen op het adres van Opdrachtgever. Het transport c.q. de verzending zal door Het Energie Bespaarhuis of een ingeschakelde derde plaats vinden. Opdrachtgever dient de verzendinstructies direct bij het sluiten van de Overeenkomst aan Het Energie Bespaarhuis te doen toekomen. Het Energie Bespaarhuis heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Materialen aan Opdrachtgever aan te bieden. De Materialen worden geacht te zijn aangeboden doordat de ingeschakelde derde de Materialen aanbiedt op het door Opdrachtgever aangegeven adres. Het rapport van de transporteur die de levering heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering.

12.2          Indien de Opdrachtgever nalatig is om de Materialen in ontvangst te nemen of op te halen om wat voor reden ook, is Het Energie Bespaarhuis gerechtigd de Materialen op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. In dat geval is Opdrachtgever verplicht stockingfee aan Het Energie Bespaarhuis te betalen ter hoogte van 15% van de totale som van de door Opdrachtgever bestelde Materialen per week, waarbij een gedeelte van een week als hele week gerekend wordt, alsook de kosten voor het retourtransport.

12.3          Als de Opdrachtgever na het verstrijken van 30 Dagen na levering de Materialen nog altijd niet heeft opgehaald, is Het Energie Bespaarhuis gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden  en is de Opdrachtgever naast de annuleringskosten ook de stockingfee kosten, de verzendkosten en daaraan gerelateerde kosten aan Het Energie Bespaarhuis verschuldigd. 

12.4          Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de Materialen aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd of ter beschikking staan voor Opdrachtgever.

12.5          Verpakkingsmateriaal zal door Het Energie Bespaarhuis niet worden teruggenomen. Opdrachtgever dient zelf voor de afvoer van verpakkingsmateriaal zorg te dragen.

Artikel 13 – (Op)levering van de Werkzaamheden

13.1          Tijdig vóór de dag waarop de Werkzaamheden voltooid zullen zijn, nodigt Het Energie Bespaarhuis Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) uit om tot opneming van de Werkzaamheden over te gaan. De opneming dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 Dagen na voltooiing van de Werkzaamheden en de schriftelijke mededeling van Het Energie Bespaarhuis dat de Werkzaamheden zijn voltooid plaats te vinden. De opneming geschiedt door Opdrachtgever in aanwezigheid van Het Energie Bespaarhuis of een daartoe aangewezen vertegenwoordiger, door gebruikmaking van een proces verbaal van oplevering, en strekt er toe te constateren of Het Energie Bespaarhuis aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

13.2          De Werkzaamheden wordt als opgeleverd beschouwd indien:

 1. Het Energie Bespaarhuis aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat de Werkzaamheden klaar zijn om te worden opgeleverd en de Opdrachtgever de Werkzaamheden (bij voorkeur schriftelijk) heeft goedgekeurd;
 2. Het Energie Bespaarhuis aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat de Werkzaamheden klaar zijn om te worden opgeleverd en Opdrachtgever de Werkzaamheden niet binnen een termijn van 7 Dagen heeft gekeurd;

Na  (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Het Energie Bespaarhuis niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van (Op)Levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

13.3          Indien de Werkzaamheden door Opdrachtgever worden afgekeurd, dient Opdrachtgever Het Energie Bespaarhuis de gelegenheid te geven om eventuele geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.

Artikel 14 – Betaling  

 14.1         Indien betaling vooraf niet in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden is bedongen, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 Dagen na factuurdatum. Deelfacturering is te allen tijden mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. 

14.2          Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Het Energie Bespaarhuis te worden gemeld door het versturen van een email aan info@hetenergiebespaarhuis.nl. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald. 

14.3          De Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, tenzij de Opdrachtgever een Consument is.

14.4          Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.  

14.5                    Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is Bij niet tijdige betaling door de Consument Opdrachtgever, is de Opdrachtgever  nadat de Opdrachtgever door Het Energie Bespaarhuis is gewezen op de te late betaling en Het Energie Bespaarhuis de Opdrachtgever een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is. 

14.6          Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.  

14.7          Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Het Energie Bespaarhuis de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.   Indien de Opdrachtgever een Consument is geldt de wettelijke rente.

14.8          Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en  Het Energie Bespaarhuis genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Het Energie Bespaarhuis eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 150,=. Indien de Opdrachtgever een Consument is bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Artikel 15 – Subsidiemogelijkheden

 15.1         Het is mogelijk dat er subsidie wordt gegeven op de aanschaf van (Levende) Materialen. Het Energie Bespaarhuis zal Opdrachtgever hieromtrent informeren doch Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van eventuele subsidiemogelijkheden. Het Energie Bespaarhuis is hier niet verantwoordelijk voor en indien er geen subsidie wordt verstrekt komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.

.

Artikel 16 – Garantie

16.1          Het Energie Bespaarhuis staat er voor in dat de Materialen en de Werkzaamheden voldoen aan de in de Offerte vermelde specificaties. Tevens staat Het Energie Bespaarhuis er voor in dat dat de Materialen en de Werkzaamheden die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

16.2          Het Energie Bespaarhuis staat niet in voor gebreken die na de (op)levering van de Materialen en de Werkzaamheden zijn ontstaan indien het (op)geleverde of een deel daarvan, aan omstandigheden zijn blootgesteld die mogelijk de kwaliteit van het (op)geleverde kan  beïnvloeden en/of het (op)geleverde of een deel daarvan anderszins onzorgvuldig of ondeskundig wordt verwerkt, behandeld, opgeslagen en/of gebruikt en/of niet wordt gebruikt en/of behandeld conform de specificaties c.q. de instructies van Het Energie Bespaarhuis of derden en/of conform hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst en/of de Materialen reeds zijn vermengd, verwerkt in andere (bouw)werken.

16.3          Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien de Opdrachtgever de geleverde Materialen zelf installeert en deze niet norm conform zijn aangebracht. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Het Energie Bespaarhuis geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), geen juiste afvoer, onjuiste ondergrond.

Artikel 17 – Klachten en gebreken

17.1          Na  (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Het Energie Bespaarhuis niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van (op)Levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

17.2          Opdrachtgever dient indien er louter sprake is van levering van Materialen uiterlijk bij levering direct te controleren op relevante en waarneembare gebreken en dit terstond schriftelijk te melden op straffe van verval van recht tot reclame. De reclame dient in alle gevallen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving vergezeld van beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Het Energie Bespaarhuis in staat is adequaat te reageren.

17.3          Het Energie Bespaarhuis verplicht zich om de bij (Op)Levering schriftelijk geconstateerde en erkende tekort­komingen c.q. gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen en/of voor vervanging zorg te dragen.

17.4          De door Opdrachtgever schriftelijk geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen die het gevolg zijn van de aard, kenmerken c.q. specificatie van de gebruikte materialen c.q. Materialen komen niet voor rekening en risico van Het Energie Bespaarhuis en worden door Het Energie Bespaarhuis derhalve niet hersteld en/of vervangen. Hetzelfde geldt voor gebreken en/of tekortkomingen die de duurzaamheid en de functionaliteit niet negatief beïnvloedt en/of voortkomen uit en inherent zijn aan de toepassing van dergelijke constructies dan wel Materialen. Een geconstateerd gebrek en/of tekortkoming wordt beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op het moment van het sluiten van de Overeenkomst golden.

17.5          Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Het Energie Bespaarhuis uit een dergelijke reclame van Opdrachtgever geen enkele verplichting voort, tenzij regels van dwingend recht zich hiertegen verzet. 

17.6          Na ontvangst van de reclame stelt Het Energie Bespaarhuis zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Opdrachtgever dient Het Energie Bespaarhuis bij dit onderzoek behulpzaam te zijn op straffe van verval van recht.

17.7          In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Het Energie Bespaarhuis de keuze hebben om:

(i) de Materialen te repareren of te vervangen;

(ii) de reclame te (doen) verhelpen;

(iii) een redelijke vermindering van de prijs te crediteren.

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (i t/m iii), zijn voor rekening van Opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende (onder)delen of werkzaamheden geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn.

17.8          Opdrachtgever zal geen aanspraken jegens Het Energie Bespaarhuis kunnen doen gelden indien zij ter zake van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks jegens de producent en/of fabrikant aanspraken kan doen gelden, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.

17.9          Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt Het Energie Bespaarhuis voor door Het Energie Bespaarhuis geleverde Materialen geen andere garantie dan de garantie die derden op de desbetreffende Materialen (aan Het Energie Bespaarhuis) verstrekken, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.

17.10        Het Energie Bespaarhuis verstrekt een garantie van 6 maanden op de door haar uitgevoerde Werkzaamheden. Op Levende materialen wordt geen enkele vorm van garantie verstrekt.

Artikel 18 – Overmacht 

18.1          Het Energie Bespaarhuis is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.  

18.2          Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, plagen, weersomstandigheden zoals storm, hagel, warmte, droogte, regen, overheidsmaatregelen, pandemie, epidemie, vervoersproblemen, oorlog, noodtoestanden alsmede vertraging en/of wanprestatie door toeleveranciers van Het Energie Bespaarhuis,  storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

18.3          Indien er sprake is van een overmacht is Het Energie Bespaarhuis gerechtigd de inhoud van de Overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering mogelijk blijft, tenzij de wijziging niet redelijk en billijk is jegens de Opdrachtgever. In geen geval is Het Energie Bespaarhuis gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

18.4          In geval van blijvende overmacht is Het Energie Bespaarhuis  gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Het Energie Bespaarhuis  is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

18.5          In geval van tijdelijke overmacht is Het Energie Bespaarhuis  gerechtigd de termijnen waarbinnen de         Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door Het Energie Bespaarhuis  uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

18.6          Indien Het Energie Bespaarhuis ten gevolge van overmacht is verhinderd zijn verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Het Energie Bespaarhuis gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.  

18.7          Indien Het Energie Bespaarhuis bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.  

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud 

19.1          Zolang de Opdrachtgever niet alle vorderingen die Het Energie Bespaarhuis op Opdrachtgever heeft, daaronder begrepen daarmee verband houdende kosten zoals bijvoorbeeld leveringskosten, incassokosten en rente, door Opdrachtgever volledig zijn betaald of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Het Energie Bespaarhuis zich het volle eigendom voor van de geleverde Materialen.

19.2          Opdrachtgever is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Materialen, of een deel daarvan te gebruiken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Energie Bespaarhuis en indien de doorverkoop of doorlevering plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever.

19.3          Het Energie Bespaarhuis is gerechtigd al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd en nog bij Opdrachtgever aanwezig is, terug te nemen c.q. te vorderen, indien Opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Opdrachtgever zal  Het Energie Bespaarhuis te allen tijde vrije toegang verlenen ter uitoefening van de rechten van Het Energie Bespaarhuis.

19.4          Indien er gerede twijfel bij Het Energie Bespaarhuis bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever, is Het Energie Bespaarhuis bevoegd de levering van de Materialen en/of de uitvoering van de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te stellen totdat door Opdrachtgever zekerheid voor de betaling wordt verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Het Energie Bespaarhuis door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

19.5          Alle kosten die Het Energie Bespaarhuis maakt en die verband houden met en voortvloeien uit het eigendomsvoorbehoud zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de schade, directe en/of indirecte, op Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke rente.

19.6          Het risico van beschadiging, achter uitgang in kwaliteit en/of vermissing van de Materialen berust bij Het Energie Bespaarhuis tot het moment van levering aan de Opdrachtgever. De weigering van acceptatie door de Opdrachtgever wordt als een levering beschouwd. Dit geldt ook in het geval er geen of nog geen eigendomsoverdracht tot stand is gekomen.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid

20.1          Het Energie Bespaarhuis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Het Energie Bespaarhuis is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

20.2          Het Energie Bespaarhuis is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de Opdrachtgever voor zover deze door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht en te wijten is aan grove nalatigheid en/of grove onvoorzichtigheid van Het Energie Bespaarhuis en/of haar Medewerkers.

20.3          Het Energie Bespaarhuis is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de Werkzaamheden en/of uitvoering van de Overeenkomst, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte indirecte (bedrijfs- indirecte, bijkomende, en of gevolg) schade aan Opdrachtgever en/of derden, behoudens voor zover sprake is van grove opzet en/of bewuste roekeloosheid van Het Energie Bespaarhuis en/of haar Medewerkers. 

20.4          Het Energie Bespaarhuis is niet aansprakelijk voor schade en/of schadelijke gevolgen als deze het gevolg is van buitengewone omstandigheden waartegen Het Energie Bespaarhuis in verband met de aard van de te verrichten Werkzaamheden geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

20.5          De aansprakelijkheid van Het Energie Bespaarhuis jegens de Opdrachtgever gaat niet verder dan de aansprakelijkheid van de fabrikant/leveranciers jegens de verkoper ter zake van of schade aan verwerkte Materialen, onderdelen of constructies.

20.6          In het geval dat Het Energie Bespaarhuis toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Het Energie Bespaarhuis beperkt tot (in separate en aflopende volgorde): 

 • maximaal het bedrag dat Het Energie Bespaarhuis  aan Opdrachtgever heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken;
 • maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Het Energie Bespaarhuis in voorkomend geval plus het eigen risico van Het Energie Bespaarhuis.

20.7          Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond waarvan Het Energie Bespaarhuis aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, waaronder eveneens een eventuele productaansprakelijkheid van Het Energie Bespaarhuis valt, vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van 12 maanden na de (op)levering van de Werkzaamheden door Het Energie Bespaarhuis, ongeacht de rechtsgrond van de vordering, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.  

Artikel 21 – Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

21.1          Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens Het Energie Bespaarhuis niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Het Energie Bespaarhuis gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat de Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Het Energie Bespaarhuis is nagekomen en zijn in geval van verzuim van de Opdrachtgever alle vorderingen van Het Energie Bespaarhuis op Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

21.2          Het Energie Bespaarhuis heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

 1. aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 2. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
 3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

21.3                    Het Energie Bespaarhuis heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden.

21.4          Het Energie Bespaarhuis is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Het Energie Bespaarhuis kan worden gevergd.

21.5          Indien Het Energie Bespaarhuis overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Het Energie Bespaarhuis op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

21.6          Indien Het Energie Bespaarhuis overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

21.7          Indien Het Energie Bespaarhuis de uitvoering van de Overeenkomst opschort conform hetgeen is bepaald in dit artikel, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Het Energie Bespaarhuis door deze vertraging te lijden schade en kosten alsook de winstderving.

 

Artikel 22 – Overige bepalingen 

22.1          Het Energie Bespaarhuis is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen tenzij de Opdrachtgever een Consument is. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. 

22.2                     Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Het Energie Bespaarhuis een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming. 

22.3          Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

22.4                     Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 

22.5          Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.6          Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen,  zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Het Energie Bespaarhuis gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins is bepaald.

Ik kan wel wat hulp gebruiken!

Een gesprek met één van onze adviseurs maakt het allemaal een stuk gemakkelijker.

Ik wil een offerte aanvragen

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op over de gratis dakinspectie t.w.v. €75,-

Ik wil lekkage voorkomen

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op over de gratis dakinspectie t.w.v. €75,-

We helpen je graag verder richting vergroening

Vul het onderstaande formulier in, bel of mail ons. Wij nemen zo snel mogelijk contact op.